กิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไปประชาสัมพันธ์

ในวันที่ CSR มีคุณค่ามากกว่าการสร้างแบรนด์ แต่คือการเติบโตของอุตสาหกรรมและสังคม

CSR-ปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน

การขยายแนวคิดเรื่อง การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) คือความงดงามอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ในฐานะที่ต่างก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเดียวกัน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ และปัจเจกชน ซึ่งการริเริ่มโดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเป้าประสงค์ในการร่วมพัฒนาสังคมทั้งจากความเชี่ยวชาญและความสนใจ ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมสู่องค์กรขนาดกลาง รวมจนถึงองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เห็นพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นผ่าน CSR และนั่นกลายเป็นผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และสังคม

ยิ่งให้ ยิ่งได้ ผ่าน CSR

Corporate Social Responsibility หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม CSR คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรต่างๆ สู่การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแนวคิดหลัก นั่นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) การทำ CSR ของหลากหลายองค์กร สามารถเป็นทั้ง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (In process) อย่างการดูแลสวัสดิการพนักงาน หรือการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง (In process) เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา และการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม (As Process) เหมือนเช่นที่หลายองค์กรใหญ่ริเริ่มและก่อตั้งมูลนิธิ หรือสมาคมการกุศลต่างๆ ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทั้งหมดนั้น แม้จะมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้ยาก แต่ CSR ก็มีผลต่อการสร้างแบรนด์ รวมถึงสร้างความแข็งแรงให้แก่องค์กรและภาคสังคมไปพร้อมกัน

องค์กรใหญ่ระดับโลกหลายองค์กรจึงขับเคลื่อนองค์กรในอีกภาคส่วนหนึ่งผ่าน CSR โดยมุ่งให้ความสำคัญเพื่อความสำเร็จทั้งผลต่อสังคม การปฏิบัติต่อพนักงาน และการรับรู้ของผู้บริโภค ในปี 2017 ที่ผ่านมา บริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Reputation Institute (RI) ได้จัดอันดับ 10 องค์กรระดับโลกที่มีความโดดเด่นเรื่องการทำ CSR โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากการวิเคราะห์ 3 ด้าน อันได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการดำเนินกิจการ อิทธิพลทางบวกต่อสังคม และการปฏิบัติต่อพนักงาน พบว่าบริษัทที่มีแนวคิดการทำ CSR ที่โดดเด่น 10 อันดับ คือ LEGO, Microsoft, Google, Walt Disney Company, BMW Group, Intel, Robert Bosch, Cisco Systems, Rolls-Royce Aerospace และ Colgate-Palmolive เป็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า แนวทางการทำ CSR ของหลายบริษัทก็มุ่งเน้นไปที่ภาคสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก

อย่างบริษัท Google เองก็มีโปรเจ็ค Google Green ที่เน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีการใช้ระบบ Machine Learning สำหรับคำนวณเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะลดการใช้พลังงานใน Data Center ลงให้ได้มากถึง 50% นอกจากโครงการหลักแล้ว องค์กรยังมีส่วนร่วมต่อภาคสังคมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนขึ้น อย่างเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศจีนเมื่อปี 2008 ที่ผ่านมา Google และพนักงานได้ช่วยกันระดมทุนเพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบภัยได้จำนวนกว่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและฐานความรู้ของตัวเองหยิบยื่นกับสังคม อย่างการให้บริการโฆษณาฟรีแก่องค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการใช้ตามหาสมาชิกครอบครัวผู้ประสบภัยที่สูญหายด้วย การทำ CSR ในลักษณะนี้นอกจากสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคแล้ว สังคมและพนักงานก็ยังได้รับผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมด้วย ซึ่งหลายองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ทำ CSR อยู่ก็ได้เห็นคุณค่าจากสิ่งนี้มากกว่าแค่การสร้างแบรนด์

CSR ความสำเร็จที่วัดค่าไม่ได้

หากพิจาณาในแง่การสร้างการรับรู้และจดจำของชุมชนและสังคม (Community Recognition) โครงการ CSR ของหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จในแง่การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค หากแต่ CSR โดยแท้ก็ไม่สามารถวัดค่าในเชิงรูปธรรมเสมอไป หลายโครงการเกี่ยวข้องกับความรู้สึกภาคภูมิใจของพนักงานในการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการร่วมทำสิ่งดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องต่อในแง่ของปฏิบัติหน้าที่สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการทำ CSR ของบริษัทชั้นนำในประเทศอย่าง ปตท. เอสซีจี คิงเพาเวอร์ หรือแม้แต่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม-CSR ปลูกป่าล้านกล้าปลาล้านตัว

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม ในประเทศไทยของบริษัทชั้นนำคือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬา อันเป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อย่างกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ก็ถือเป็นอีกกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านนี้พร้อมกับดำเนินโครงการที่สัมพันธ์กับดำเนินกิจการของบริษัท โดยมุ่งเน้นการทำ CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม-CSR-Gulf โครงการฟุตบอลคลินิก

 ทั้งในแง่มุมของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เช่นกัน อย่างการสนับสนุนทีมฟุตบอลจามจุรียูไนเต็ด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักฟุตบอลเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ รวมถึงความสำคัญด้านการศึกษา โดยกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งผ่านการมอบทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการต่างๆ พร้อมมีส่วนร่วมในโครงการด้านนวัตกรรม เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินและการให้คำปรึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ละทิ้งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สัมพันธ์กับการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างการดำเนินโครงการป่าล้านกล้า ป่าล้านตัว ภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในชุมชน

หากวัดผลลัพธ์จากการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวทางของ Reputation Institute (RI) ใน 3 ด้าน ทั้ง การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการดำเนินกิจการ อิทธิพลทางบวกต่อสังคม และการปฏิบัติต่อพนักงาน หลายโครงการ CSR ของหลายบริษัทชั้นนำในประเทศก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ทว่าจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นมากกว่าการสร้างแบรนด์ เพราะนั่นหมายถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคมเดียวกัน และผลนั้นจะสะท้อนผ่านทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม และภาคสังคม เพื่อความยั่งยืนร่วมกัน

Show More

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close